KOHTI UUTTA VISION VOIMALLA

Vuonna 2014 Samlink juhli 20-vuotista taivaltaan. Vankka finanssialan osaaminen oli tuottanut vakaata tulosta, mutta tulevaisuudessa oli havaittavissa epävarmuutta. Hintakilpailu finanssisektorin IT-palveluissa oli kiristynyt, vaateet tehokkuudelle olivat kasvamassa ja Samlinkin asiakkuuksissa oli tapahtumassa muutoksia.

Muutoksen tarpeen ymmärtämisestä syntyi tahto rakentaa uutta.

Lokakuussa 2014 Samlinkin toimitusjohtajana aloittanut Pentti Unkuri käynnisti nopeasti Samlinkin uudistumisen. Oli saatava yhtiötä lähemmäs asiakkaita, tekemiseen tehokkuutta ja selkeyttä, perusjärjestelmän tulevaisuuteen näkymää ja rohkeutta pohtia uusia liiketoimintamalleja. Suuria muutoksia oli tehtävä, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan jatkossakin. Alkoi nopean uudistumisen aika.

 

Katso video - Samlink kahdessa minuttissa

 

Strategiatyöstä selkeä tavoitetila

Uutta suuntaa Samlinkille lähdettiin rakentamaan heti vuoden 2014 lopussa. Koko toiminnan pohja otettiin tarkasteluun ja lopulta sekä missio, visio että strategiset tavoitteet ja painopisteet uusittiin laajassa yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Samlinkin uudeksi tahtotilaksi muodostui ”Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi”.

Strategiatyössä tavoitteena oli saada aikaan selkeä ja ymmärrettävä tavoitetila ja toimintasuunnitelma. Siksi sen lopputuotoksena luotiin yhden A4:n mittainen teksti, joka kuvasi vision kaltaisen uuden Samlinkin ja sen, miten strategiset tavoitteet siihen nivoutuvat. Uutta tulevaisuutta haluttiin lisäksi visualisoida IT-taloista poikkeavalla tavalla. Prosessikaaviomainen ilmaisu unohdettiin, kun uusi Samlink kuvattiin vehreän puun muodossa.

Uudistumisen välttämättömyyden ymmärtäminen oli avaintekijä vuoden 2015 muutosten onnistumisessa. Toisaalta, jatkuvassa muutoksessa eläminen vaati myös innostavat tavoitteet. Siksi oli tärkeää luoda tarina, joka herättää tunteita ja vaatii yhteistä tahtoa toteutuakseen: Olemme finanssialan vahvin kotimainen kumppani. Meille halutaan asiakkaaksi. Meille halutaan töihin.

Asiakaskokemus menestystekijäksi

Kevääseen 2016 mennessä moni asia on toisin kuin tarinan alussa. Työtä jatketaan ja Samlinkissa suunnataan seuraavaksi katseet asiakkaiden kokemukseen. Digitalisaatio, liiketoiminnan muutokset ja kuluttajien kasvaneet odotukset ovat nostaneet asiakaskokemuksen yhdeksi kriittisimmistä liiketoiminnan menestystekijöistä, kaikilla toimialoilla. Jos palvelua ei kehitetä arvioimalla sen tuottamia kokemuksia, palvelu ei luo odotettua asiakasarvoakaan. Samlinkissa huolehditaan siitä, että asiakkaat menestyvät yhdessä yhtiön kanssa – myös tulevaisuudessa.

DIGITALISAATIO AGENDAN KÄRKEEN

Samlinkin uusi tahtotila määriteltiin vuoden 2015 alussa, ja digitalisaatio nousi entistä vahvemmin yhtiön agendalle: Samlink haluaa toimia finanssialan digitalisaation edistäjänä. Digitalisaatio on globaali ilmiö, jossa maailman markkinoiden ehdot muuttuvat ja palvelut sekä järjestelmät sähköistyvät. Digitaalisessa muodossa oleva tieto, tuotteet ja palvelut ovat jo niin integroituneita arkeen, että ne vaikuttavat laajalti kulttuuriimme sekä käyttäytymiseemme. Yrityksistä menestyvät ne, jotka näkevät uudet mahdollisuudet ja tarkastelevat, onko perinteisellä tuotteella ja liiketoimintamallilla sijaa digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Digi-intoa ilmassa

Kun tarkastellaan Samlinkin näkyvyyttä vuonna 2015, ei digimurroksen merkeiltä voi välttyä. Vuoden aikana julkaistuissa LINKS!-lehden numeroissa puntaroidaan digitalisaation mahdollisuuksia sekä vaikutuksia palveluihin ja niiden kehitykseen. Uutisissa kuvataan mobiilikehitystä, selvitystä digitaalisista pankkipalveluista sekä puheenvuoroa finanssialan digipalvelujen seminaarissa. Myös Samlinkin oma asiakastilaisuus keskittyi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Termit, kuten BigData, mobiilivarmenne, blockchain, Pop up -pankki, biometria, analytiikka ja virtuaalisuus, sujahtivat osaksi finanssialan ja Samlinkin arkea.

Finanssialalla digirohkeus on valttia. Murros avaa mahdollisuuksia.

Samlinkin sisällä digitalisaatio niin ikään innostaa ja synnyttää keskustelua. Vuoden 2015 aikana markkinaseurannan keskusteluryhmässä jaettiin kuukausittain lukuisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia, uutisia ja raportteja. Yhteinen tietopankki kasvaa jatkuvasti.

Trendit rohkaisevat kehittämään

Finanssialalla digitaalisten palvelujen kehitys käy kuumana ja trendiraportit maalaavat kuvaa tulevasta. Samlinkin liiketoiminnan kehityksen asiantuntijat syttyivät vuoden 2015 lopulla Gravitytankin finanssitrendiraportista. Se rohkaisee finanssitoimijoita kehittämään mm. reaaliaikaisen maksamisen ja joukkosijoittamisen ratkaisuja sekä hyödyntämään lohkoketjuteknologiaa. Toimitusjohtaja Pentti Unkuri puolestaan inspiroitui Maailman talousfoorumin listaamista digitalisaation megatrendeistä, ja jakoi omat havaintonsa LINKS!-lehdessä.

Samlinkissa tuetaan pankkiasiakkaita tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin. Parhaisiin lopputuloksiin päästään poikkitieteellistä osaamista hyödyntämällä. Siksi selkärankana Samlinkin tekemisessä on yhteistyö ja työkaluina muun muassa analytiikka, työpajat, markkinaseuranta ja palvelumuotoilu.

Trendit osoittavat, että finanssialan toimijoilta odotetaan innovatiivista ja dynaamista uusien ratkaisujen toteuttamiskykyä. Finanssialan ”Uber”-hetki voi olla käsillä. Se kannustaa toimimaan rohkeasti.

KETTERYYS ONNISTUU YHTEISTYÖLLÄ

Vuoden 2015 huhtikuussa Samlinkin toimitusjohtaja Pentti Unkuri kertoi Tivi-lehdessä yhtiön tehostavan toimintaansa siirtymällä ketteriin sovelluskehitysmenetelmiin.

Vain kahdeksan kuukautta myöhemmin lehti jo kertoi: ”Samlink teki jättiuudistuksen, halusi koko firmasta ketterän”. Artikkelissa johtaja Sami Suuronen kertasi innostavan, mutta raskaankin matkan vaiheita. Samlinkilaisten yhteisellä panoksella loikka ketteryyteen vietiin läpi lyhyessä ajassa.

Ketteryys edellä muutokseen

Ketteryys lisääntyy voimakkaasti niin ohjelmistokehityksessä kuin muillakin toimialoilla, kuten Samlinkin muutoksessa auttanut Contribyte kertoo organisaatiotrendeissään. Samlinkissa ketterän arjen pohjaksi valittiin SAFe-malli, joka auttaa kehittämään yrityksen toimintamallia ja johtamaan ketterää organisaatiota. SAFen ydintavoite on tuottaa arvoa asiakkaalle toimintaa tehostamalla.

Jotta ketterä toiminta saatiin osaksi arkea, oli Samlinkissa kehitettävä toimintaa laajalla rintamalla. Samlinkilaisten roolit ja vastuut muokattiin mallia tukemaan, ja koko henkilöstö organisoitiin uudelleen. Tavoitteena oli mahdollistaa osaavien tiimien sujuva toiminta, ja luoda siten joustava sekä tehokas organisaatio.

Toimintamalli mullisti arjen.
Tavoitteena on luoda arvoa asiakkaalle ja tehostaa tekemistä.

Ketteryyden tuoma tarve läpinäkyvyyteen ja yhtiön kokonaistilanteen reaaliaikaisempaan seurantaan toi mukanaan työkalujen muutoksia. Koko henkilöstön käyttöön otettiin uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä sovelluskehitykseen uusia välineitä työn seurantaan.

Porukalla luoden, oppien, kehittäen

Ketterään toimintamalliin siirtymisen prosessi synnytti väistämättä uudenlaista yhteistyötä. Kun uuteen toimintamalliin siirryttiin, ei samlinkilaisille ollut tarjolla valmista maailmaa. Pohja oli mietitty, mutta käytäntöä luotiin arjen yhteistyönä. Yhteisen tekemisen merkitystä korostettiin lisäksi uudella arvolla ”Tuloksia yhteistyöllä”, joka lisättiin arvopalettiin vuoden 2015 strategiatyön ohessa.

Arvo on osuva uudessa Samlinkissa, jossa kehitystyö on vahvasti tiimiytetty. Malli vaatii yhteistyökykyä toimia omassa tiimissä, tiimien kesken ja asiakkaiden kanssa. Uudessa toimintamallissa myös töiden organisointi perustuu vahvasti tiimien yhteistyöhön. Tulevaa kehitystyötä on nyt kolmesti suunniteltu laajoissa tapahtumissa, joissa suuri joukko samlinkilaisia sitoutuu yhteiseen tekemiseen. Tapahtumissa innostus uusista työtavoista ja yhteistyöstä on näkynyt. Muutosten keskelläkään energia ei ole loppunut kesken.

Samlinkissa jatketaan toimintamallin kehittämistä. Kun Samlinkissa ketterä arki toimii mutkattomasti, saavutetaan lisäarvoa ja näkyviä hyötyjä myös asiakkaiden arjessa.

 

*** SAFe-toimintamalli pähkinänkuoressa: SAFe eli Scaled Agile Framework on malli, joka auttaa kehittämään yrityksen toimintamallia ja johtamaan ketterää organisaatiota. SAFe on kehitetty erityisesti tuote- ja ohjelmistokehitykseen. Malli ammentaa vahvasti mm. lean-ajattelusta sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä. SAFen ydintavoite on tuottaa arvoa asiakkaalle mahdollisimman lyhyellä odotus- ja toimitusajalla. Ensimmäisellä tasolla hallinnoidaan yrityksen tilauskanta eli mm. asiakkaiden tarjouspyynnöt, ideat ja kehittämisen aihiot. Tällä tasolla arvioidaan kustannukset, priorisoidaan työt ja sovitaan töiden aloittaminen. Toisella tasolla hallinnoidaan ja edistetään tilattuja töitä. Toisiinsa liittyvät tilaukset niputetaan yhteen ja kokonaisuutta kutsutaan toimitusjunaksi. Samassa junassa olevat työt suunnitellaan, toteutetaan ja testataan yhdessä. Tavoite on hallita tehokkaasti asiakkaalle arvoa tuottavia kokonaisuuksia yksittäisten tilausten sijaan. Kolmas taso on tiimitaso, jossa tiimit toteuttavat tilattua työtä. Tiimeissä tehdään ohjelmistokehitystä ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti.