KOLUMNI

Sääntelytsunami finanssitoimialalla

Finanssitoimialaa on aina säännelty tarkemmin, kuin monia muita toimialoja. Luottolaitostoimintaa saa harjoittaa vain toimiluvan perusteella. Kuluvalla vuosikymmenellä sääntely on entisestään lisääntynyt tavoiteltaessa pankkisektorin riskinsietokyvyn vahvistamista. Suomessa sovellettava sääntely tulee entistä useammin EU-tasolta ja kansallisen sääntelyn määrä ja mahdollisuudet vähenevät. Voidaan jopa kärjistäen puhua sääntelytsunamista. Esimerkkinä elokuussa voimaan tullut uusi luottolaitoslaki, Basel III –uudistus, jolla pantiin täytäntöön kansanvälisen pakkisäätelyn kokonaisuudistukseen perustuvat EU:n direktiivi ja asetus. Samassa yhteydessä tarkistettiin 38 muuta lakia.

Finanssitoimialaa valvovat Euroopassa mm. EKP ja Suomessa Finanssivalvonta. Ne antavat omia määräyksiään ja ohjeitaan. Lisääntyneen sääntelyn ja valvonnan myötä myös viranomaisraportoinnin tarve on kasvanut. Raportoinnin hoitamiseen tarvitaan järjestelmiä ja niiden kehittämistä. Sääntelyn tuomiin muutoksiin on varauduttava ajoissa. Erityisesti järjestelmämuutoksia edellyttävät asiat on huomioitava hyvissä ajoin, jotta muutokset voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

Viime kädessä vastuu sääntelyn seurannasta ja viranomaisraportoinnista on pankeilla. Myös Samlink yhdessä tytäryhtiö PP-Laskennan kanssa seuraa sääntelyä ja nostaa tiedossa olevia asioita mukaan järjestelmäkehitykseen. On kuitenkin tärkeää, että sääntelyhankkeista keskustellaan ja viestitään jatkuvasti puolin ja toisin työryhmissä ja yhteistyöelimissä. Näin varmistamme, että sääntelyhankkeet tulevat riittävän ajoissa ja kattavasti huomioitua sekä liiketoiminnassa että järjestelmissä. Pankit tekevät liiketoiminnalliset tulkinnat ja Samlink toteuttaa tarvittavan järjestelmäkehityksen.

Sääntely tuskin vähenee tulevina vuosina. Pankkiunioni ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi tuovat mukanaan uutta sääntelyä, jonka tuomiin muutoksiin joudutaan varautumaan. On tärkeää, että seuraamme yhdessä muutoksia hyvissä ajoin ja ennakoivasti. Kokonaiskuvan hahmottamisella autamme toisiamme varautumaan muutoksiin.